Hjem
TROMSØ
BOKNAFESKLAUG
 

Siste nytt

Om boknafisk

Boknafiskdagen

Kjøp effekter

Vedtekter

Bli medlem

Kontakt info

Gjestebok

Lenker

Norske
akevitters
venner


Medlemsside

 

mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia

TROMSØ BOKNAFESKLAUG © 
VEDTEKTER

Opplest og vedtatt på laugets stiftermøte 16. mars 2007.    


§ 1   
Formålet med Tromsø Boknafesklaug© er å fremme interessen for delikatessen Boknafesk med dens tilbehør. 

§ 2   
Tromsø Boknafesklaug© ledes av Presidentskapet. 
Presidentskapet er selvutnevnt – og fungerer på livstid med mindre de selv velger å utpeke sin etterfølger.

Presidentskapet består av inntil tre medlemmer :        
President, Generalsekretær og Ceremonimester
 

§ 3   
Tromsø Boknafesklaug© kan bestå av m
aksimalt 60 personer. 

Som medlemmer i Tromsø Boknafesklaug© kan opptas verdensborgere som er 20 år eller eldre.

Opptak skjer ved at medlemmer kan foreslå nye medlemmer til Presidentskapet, som er suverene med hensyn til opptak. 


Avslag på opptakssøknader begrunnes ikke.
 

§ 4   
Hvert medlem plikter å møte på Tromsø Boknafesklaug© årlige samlinger iført nærmere angitt kleskode.

        

Den til enhver tids gjeldende kleskode er å anse som forpliktende både under Boknafesklaugets offisielle del – samt resterende kveld/natt utover den offisielle del.        

Avvik fra kleskode kan/vil medføre bøtelegging.
   

§ 5   
Medlemmet forplikter også ved Tromsø Boknafesklaugs© samlinger å oppføre seg høvelig og etterkomme pålegg fra Presidentskapet.


Eventuelle fravær med særdeles gode grunner skal i god tid meldes Presidentskapet.


På bakgrunn av fraværets art kan Presidenskapet godta eller forkaste årsaken.


Medlemmer som uteblir/får forkastet sin forfallsårsak to år på rad ekskluderes med umiddelbar virkning fra Tromsø Boknafesklaug©
  

§ 6   
Presidentskapet beslutter dato og startkontingent for hver samling.


Presidentskapet kan også vedta aktiviteter utover en årlig samling dersom en finner dette formålstjenlig.  

§ 7   
Presidentskapet kan inngå samarbeidsavtaler / strategiske avtaler på vegne av Tromsø Boknafesklaug©
   

§ 8
Brudd på disse vedtekter, eller annen framferd som kan skade
Tromsø Boknafesklaugs© gode navn og rykte,
kan medføre bøteleggelse eller utestengelse vedtatt i laugets Presidentskap.  Likeledes kan Presidentskapet belønne
særlig god innsats i Boknafiskens tjeneste.

 
Nettløsning: Myrseth MultiMedia | Administrer