Hjem
TROMSØ
BOKNAFESKLAUG
 

Siste nytt

Om boknafisk

Boknafiskdagen

Kjøp effekter

Vedtekter

Bli medlem

Kontakt info

Gjestebok

Lenker

Norske
akevitters
venner


Medlemsside

 

mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia

Utsøkt Boknafisk fortjener utsøkt drikke til maten.
Øl fra verdens nordligste bryggeri og aquavit er en naturlig
del av festmåltidet.

Mer om verdens nordligste bryggeri finner du på www.mack.no, mens du her får vite mer om aquavitten. 


NAV - Norske Akevitters venner


Medlemskap

Medlemskapet koster NOK 200 per kalenderår for hovedmedlemmer og NOK 100 for husstandsmedlemmer. Når du melder deg inn etter 10. oktober er du medlem ut følgende kalenderår. Medlemskap faktureres fra NAVn. Sende derfor IKKE forskuddsbetaling!

Medlemskontingenten

Sammen med utgave 1-2006 av AquaVIT ligger det giro for betaling av medlemsavgift for 2006. Vi ber om at beløpet betales innen fristen og at KID-nummeret benyttes ved overføring. For den som ikke bruker nettbank: Be banken om at KID-nummeret brukes.
 

Hvordan bli medlem...

Medlemskap i NAV tilbys kun enkeltpersoner. Medlemskontingenten for hovedmedlem er NOK 200 per kalenderår. Kontingent for samboere/ektefeller er NOK 100 per år. (Medlemskap innvilges kun til personer over 20 år). Medlemmer i NAV vil motta medlemskort og medlemspin. Videre tilbyr NAV relevant informasjon om norsk akevitt, blant annet gjennom et eget medlemsblad, AquaVIT. Medlemsbladet kommer med fire utgaver i året. NAV står også for arrangementer der medlemmene inviteres til å delta. NAV vil imidlertid gjerne ha kontakt med etablerte akevittklubber/foreninger med formål som sammenfaller med NAV. Vi er behjelpelig med etablering av nye lokale foreninger.
Se mer info på www.norsk-akevitt.org  

 

Statutter for Norske Akevitters Venner

NORSKE AKEVITTERS VENNER ER EN FRITTSTÅENDE VENNEFORENING MED FRIVILLIG OG PERSONLIG MEDLEMSKAP.

Artikkel 1. Foreningen
Foreningens navn er «Norske Akevitters Venner», i statuttene heretter benevnt NAV. NAV fremstår som en frittstående venneforening. Medlemskap er frivillig og personlig.

Artikkel 2. Formål
NAV skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet.
NAV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Artikkel 3. Medlemmene
Som medlemmer antages kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg foreningens statutter. OG, skyndsomt erlegger den medlemskontingent vårt Presidentskap bestemmer. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Anmodning om medlemskap rettes til Presidentskapet, som ved alminnelig flertallsbeslutning avgjør en eventuell imøtekommelse av søknaden.

Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet over det norske, unike nasjonalbrennevin. Man må besitte evne og vilje til med inderlighet og entusiasme å bedrive opplysningsarbeide innenfor sin omgangskrets. Denne virksomheten krever diskresjon og finfølelse da det er mennesker som ikke lever opp til kravet om god bordskikk med den fine drikkekultur vi tilstreber.

Medlemmene pålegges også å arbeide for å kvalitetssikre akevittene ved stadig å være på vakt mot akevitter som «seiler under falsk flagg». Skulle det oppdages slike uregelmessigheter, pålegges medlemmene uoppholdelig å rapportere dette til Presidentskapet.

Artikkel 4. Aktiviteter
NAV vil i den grad det er mulig, gi medlemmene relevant informasjon om foreningens ulike aktiviteter samt gi nødvendig innsikt i og kunnskap om akevittene. NAV vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster kan finne sted i samarbeide med foreninger med formål å ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!

Artikkel 5. Regioner og lokallag
Det kan dannes regioner, hvor NAV-medlemmer innen det aktuelle området blir å betrakte som medlemmer. Formålet med organisering av regioner innen NAV er å styrke aktiviteten overfor medlemmene, gjennom aktiviteter og tilbud nær det enkelte medlem.

Regioner i NAV organiseres etter normalvedtekter for slike regioner. Regionen er tilknyttet og underordnet NAV. Vedtektene skal godkjennes av Presidentskapet. Regionen kan etablere lokallag i aktuelle områder. Hvor region mangler, kan lokallag etableres direkte mot NAV.

Interimstyre for regionen oppnevnes av NAVs Presidentskap. Det forutsettes at medlemmene i den aktuelle region så snart det er praktisk mulig velger styre. Årsmøte avholdes normalt innen utgangen av februar, og det avgis årsregnskap og kort årsrapport til Presidentskapet.

Artikkel 6. Akevittrådet
Utsendinger fra regionene danner sammen med Presidentskapet Akevittrådet som etter bestemmelse i Presidentskapet samles minst en gang årlig, og ellers ved behov.

Akevittrådet skal drøfte virksomheten i NAV og samarbeidet mellom de sentrale og de regionale deler av NAV.

Artikkel 7. Akevittinget
Minst annethvert år innkaller Presidentskapet samtlige medlemmer til Akevitting, for valg av Presidentskap og valgkomité, samt drøfting av Presidentskapets planer for den kommende periode.

Akevittinget foretar sine valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, bortsett fra hvor statuttene bestemmer noe annet.

Artikkel 8. Presidentskapet

NAV ledes av et Presidentskap på 5 til 7 personer som velges av akevittinget for 4 år. Presidenten velges separat, for 2 år. Presidentskapet konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Presidentskapet kan oppnevne de arbeidsgrupper det selv ønsker. Det tildeles relevante titler som President, V. President, Skriver, Skattmester, Seremonimester, Skåleansvarlig, Smaker, Historiker, Prelat, Forvalter av matkultur, Linie-fører osv.

Det avlegges årsmelding og årsregnskap.

Artikkel 9. Valgkomite

Akevittinget velger valgkomité på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer for fire år, der ikke alle skal være på valg samtidig. Valgkomitemedlemmer kan ikke gjenvelges. Valgkomiteen skal være bredt rekruttert. Det kan utarbeides egen instruks for valgkomiteen.

Artikkel 10. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig Presidentskap etter begrunnet forslag fra ett eller flere medlemmer.

Artikkel 11. Endring av statuttene

Statuttene ble vedtatt på Stiftelsesmøtet. Foreningens formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra Presidentskapet, og etter 5/6 flertall i Akevittinget.

Artikkel 12. Opphør
For det tilfelle at denne stolte forening skulle opphøre – (måtte Bacchus forbyde dette) – vil tilsvarende regler som ved endring av statuttene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i foreningens formålsartikkels ånd: Et større arrangement eller et formål som ivaretar norsk mat- og drikkekultur.

Vedtatt på stiftelsesmøte 16. desember 1999
Sist endret 13.02.2004

 

 
Nettløsning: Myrseth MultiMedia | Administrer